Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T12:12:12.853-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Spēkā stāšanās datums: 1 Augusts 2014

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus!

NIELSEN COMPANY(US), kas atrodas 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, UNITED STATES, („Nielsen”) pieprasa, lai visi, kas apmeklē šo vietni, kura pieder, kuru pārvalda, licencē un kontrolē Nielsen („Vietne”), ievērotu šos Lietošanas noteikumus. Piekļūstot Vietnei un to izmantojot, jūs norādāt, ka atzīstat un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo Vietni. Termins „jūs” vai „jūsu” attiecas uz Vietnes lietotāju vai apmeklētāju. Nielsen drīkst izmainīt, pārtraukt vai neturpināt jebkuru Vietnes aspektu jebkurā laikā, tai skaitā pieejamību jebkādām funkcijām, datubāzēm vai saturam. Nielsen drīkst arī ierobežot konkrētas funkcijas un pakalpojumus un/vai ierobežot jūsu piekļuvi pie visas vai kādas vietnes daļas bez jebkāda brīdinājuma vai atbildības. Nielsen klientu apkalpošanas līguma noteikumi un nosacījumi attiecībā uz jebkuru Vietnes daļu ir arī  noteicošie gadījumā, ja kādi nosacījumi ir pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Lietošanas ierobežojumi

Nielsen saglabā autortiesības un īpašumtiesības vai kontroli uz visiem tīmekļa produktiem un pakalpojumiem, informāciju, materiāliem, datiem, attēliem, grafiku, skaņu un citiem Vietnes komponentiem („Saturs”), ja vien nav norādīts citādi. Jebkuras neatļautas Vietnes Satura izmantošanas dēļ var tikt pārkāpti autortiesību, preču zīmju un citi likumi, kā arī Nielsen vai trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Neatļautas lietošanas dēļ var tikt ierosināta prasība par zaudējumiem un/vai to var uzskatīt par kriminālpārkāpumu. Vietnes Saturu nedrīkst pārveidot, kopēt vai izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, ietvert, mainīt vai pārsūtīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Nielsen atļaujas. Vietnes Saturs ir paredzēts tikai likumīgiem mērķiem.

ASV valdības ierobežotās tiesības

Vietnes Saturs tiek nodrošināts ar „IEROBEŽOTĀM TIESĪBĀM”. ASV valdība drīkst Saturu izmantot, pavairot vai izpaust saskaņā ar FAR52.227-14 un DFAR252.227-7013 un turpmākajos pantos minētajiem ierobežojumiem vai atbilstoši turpmākajiem likumiem. Izmantojot Saturu, ASV valdība atzīst Nielsen īpašuma tiesības uz Saturu.

Digitālās tūkstošgades autortiesību likums

Nielsen ir reģistrējies kā Pakalpojumu Sniedzējs un ir iecēlis pārstāvi Amerikas Savienoto Valstu Autortiesību birojā saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma („Likums”) noteikumiem un izmanto aizsardzību saskaņā ar Likumu. Nielsen saglabā tiesības izņemt jebkuru Vietnē esošu vai ievietotu Saturu, kas, iespējams, pārkāpj citas personas autortiesības. Paziņojumi par jebkādiem iespējamiem autortiesību pārkāpumiem Nielsen Vietnē ir jāsūta uz Nielsen galvenā advokāta biroju, kas atrodas 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, tālr.: +1 646 654 5000.

Atbildības ierobežojumi

NIELSEN NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, KO IR IZRAISĪJUŠI JEBKĀDI MATERIĀLI VAI PROGRAMMATŪRA, TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU VEIKTSPĒJAS DEFEKTU, KĻŪDU, NOLAIDĪBU, TRAUCĒJUMU, BOJĀJUMU, DARBĪBAS VAI PĀRSŪTĪŠANAS AIZKAVĒŠANOS, DATORVĪRUSU VAI LĪNIJAS ATTEICI. NIELSEN NAV ATBILDĪGS JŪSU VAI JEBKĀDAS TREŠĀS PUSES PRIEKŠĀ PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠIEM, SPECIFISKIEM, NEJAUŠIEM, UZ TICAMĪBU BALSTĪTIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODĀMIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IR RADUŠIES IZMANTOJOT VAI NESPĒJOT IZMANTOT ŠAJĀ VIETNĒ PIEEJAMOS MATERIĀLUS VAI PROGRAMMATŪRU, PAT JA TĀ IR NOLAIDĪBA VAI JA NIELSEN VAI TĀ PILNVAROTAJAM PĀRSTĀVIM IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, VAI ABOS MINĒTAJOS GADĪJUMOS. IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZŅĒMUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES TĀDĀ MĒRĀ, KĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI NEPIEĻAUJ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS VAI IZŅĒMUMUS ATTIECĪBĀ UZ NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM. NIELSEN VISPĀRĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM UN TIESVEDĪBAS IEMESLIEM (KAS IR NOTEIKTI LĪGUMĀ, DELIKTĀ [TAI SKAITĀ BEZ IEROBEŽOJUMIEM, NOLAIDĪBA, ATBILDĪBA PAR PRODUKTA NEKAITĪGUMU UN STINGRĀ ATBILDĪBA] VAI KĀ CITĀDI) NAV LIELĀKA PAR SUMMU, KO ESAT SAMAKSĀJIS, LAI PIEKĻŪTU ŠAI VIETNEI.

Lietotāju iesniegtais materiāls

Ar šo jūs piešķirat Nielsen tiesības izmantot visas piebildes, ieteikumus, idejas, grafiku vai citu uzņēmumam Nielsen nosūtīto informāciju, lietojot Vietni (kopā – „Iesniegtais materiāls”). Nielsen nav jāizturas pret nevienu Iesniegto materiālu kā pret konfidenciālu, un Nielsen nav atbildīgs ne par vienu sava biznesa ideju (tai skaitā, bet neparobežojoties ar produkta vai reklāmas idejām) un neuzņemas nekādu atbildību ne par vienu līdzību, kas varētu rasties turpmākajā Nielsen darbībā vai Saturā. Izņemot gadījumus, kas atzīmēti tālāk šajā sadaļā, Nielsen ir tiesīgs izmantot Iesniegto materiālu jebkāda komerciāla vai cita iemelsa dēļ bez kompensācijas jums vai jebkādai personai, kas ir iesniegusi materiālu. Jūs piekrītat nodrošināt Nielsen tiesisko interešu aizsardzību attiecībā uz jebkādām saistībām, kas rodas šī materiāla izmantošanas vai izplatīšanas dēļ. Jūs arī piešķirat Nielsen tiesības izmantot savu vārdu saistībā ar šāda materiāla reproducēšanu vai izplatīšanu.

Personu identificējošu informāciju, ko var saņemt Vietnē, Vietnes apmeklētājs sniedz brīvprātīgi, un to regulē mūsu Privātuma politikas noteikumi. Jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par jebkādu materiālu, ko esat iesniedzis, un jūs, nevis Nielsen, esat pilnībā atbildīgs par tā saturu, tai skaitā par tā likumību, ticamību, atbilstību, izcelsmi un autortiesībām. Aizliegts ievietot vai nosūtīt uz šo Vietni vai no tās jebkādu nelikumīgu, apdraudošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, piedauzīgu, pornogrāfisku vai citu materiālu, kas varētu pārkāpt jebkādu likumu. Nielsen, ja nepieciešams, saglabā tiesības izdzēst, pārvietot vai rediģēt paziņojumus, kurus tikai un vienīgi pēc saviem ieskaitiem uzskata par aizskarošiem, neslavu ceļošiem, piedauzīgiem, tādiem, kas pārkāpj autortiesību vai preču zīmju likumus vai kā citādi ir nepieņemami, un jūs atsakāties no jebkādām morālām tiesībām, kādas jums varētu būt sakarā ar to, ka materiāls ir izmainīts vai pārveidots tādā veidā, kas jums nav pieņemams.

Jurisdikcija

Izņemot gadījumus, ja aprakstīts citādi, viss Vietnes Saturs ir paredzēts tikai tādēļ, lai sniegtu informāciju par Nielsen un tā pakalpojumiem. Nielsen kontrolē un pārvalda Vietni un neuzņemas atbildību par to, ka šīs Vietnes Saturs ir piemērots vai pieejams izmantošanai citās vietās. Citas Nielsen vietnes var tikt kontrolētas un pārvaldītas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un var būt pakļautas tās valsts likumiem, kurā tās tiek kontrolētas un pārvaldītas. Ja jūs izmantojat Vietni no tādas vietas, no kuras vietne netiek kontrolēta un pārvaldīta, jūs esat atbildīgs par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu.

Garantiju atruna

Vietnes saturā var būt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Tāpat arī Nielsen var jebkurā laikā veikt Vietnē izmaiņas vai uzlabojumus. VIETNES SATURS TIEK NODROŠINĀTS, „KĀDS TAS IR” UN „KĀDS TAS IR PIEEJAMS”, BEZ JEBKĀDĀM SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI NETIEŠI NORĀDĪTĀM GARANTIJĀM TĀ, KĀ TO MAKSIMĀLI ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI. NIELSEN ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU UN ATBILSTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM. NIELSEN NEGARANTĒ, KA SATURĀ ESOŠĀS FUNKCIJAS NETIKS PĀRTRAUKTAS VAI KA TĀS BŪS BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI VAI KA VIETNĒ VAI SERVERĪ, NO KURA TĀ IR PIEEJAMA, NAV VĪRUSU VAI CITU KAITĪGU KOMPONENTU. NIELSEN NEGARANTĒ VAI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VIETNES SATURA LIETOŠANU VAI SATURA LIETOŠANAS REZULTĀTIEM ATTIECĪBĀ UZ TĀ PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, TICAMĪBU VAI KĀ CITĀDI. NIELSEN NEPAUŽ APŅEMŠANOS AKTUALIZĒT VIETNES MATERIĀLUS. JŪS (NEVIS NIELSEN) UZŅEMATIES VISAS NEPIECIEŠAMĀS IZMAKSAS PAR APKOPI, REMONTU VAI LABOJUMIEM. IEPRIEKŠ MINĒTAIS IZŅĒMUMS VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS TĀDĀ MĒRĀ, KĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI NEĻAUJ IZSLĒGT IETVERTĀS GARANTIJAS. TURKLĀT VIETNĒ ESOŠĀ INFORMĀCIJA IR DOMĀTA TIKAI INFORMATĪVAM NOLŪKAM UN NEKĀDU IEMESLU DĒĻ UZ TO NAV JĀPAĻAUJAS. Nielsen NAV ATBILDĪGS PAR IEGŪTIEM VAI NEIEGŪTIEM REZULTĀTIEM, IZMANTOJOT ŠAJĀ VIETNĒ IETVERTO INFORMĀCIJU.

JEBKĀDA ATSAUCE UZ nielsen VAI UZ VIETNĒ IETVERTO INFORMĀCIJU KOMERCIĀLOS NOLŪKOS, TAI SKAITĀ CITĒŠANA JEBKĀDOS REKLĀMAS, PĀRDOŠANAS NODROŠINĀJUMA VAI CITOS MĀRKETINGA MATERIĀLOS, IR STINGRI AIZLIEGTA.

Izbeigšana

Nielsen vai jūs varat jebkurā laikā izbeigt šo vienošanos. Jūs varat izbeigt šo vienošanos, iznīcinot visus no Vietnes iegūtos materiālus un saistīto dokumentāciju, kā arī visas kopijas un instalācijas. Nielsen drīkst pārtraukt šo vienošanos uzreiz bez brīdinājuma, ja tikai un vienīgi pēc tā ieskatiem jūs pārkāpjat kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem. Izbeidzot vienošanos, jums ir jāiznīcina visi Vietnē iegūtie materiāli un visa saistītā dokumentācija, kā arī visas kopijas un instalācijas. Jūs nedrīkstat piekļūt šai Vietnei pēc šīs vienošanās izbeigšanas bez rakstiskas Nielsen piekrišanas, taču ar noteikumu, ka Nielsen saglabā visas tiesības, tai skaitā visas autortiesības un tiesības izmantot Iesniegto materiālu, kā šeit norādīts, un Satura izmantošanas un apstrādes ierobežojumi paliek pilnā spēkā.

Saites uz citām vietnēm

Vietnē atrodas saites uz citām vietnēm, kuras Nielsen neuztur. Nielsen nav atbildīgs par šo vietņu saturu un neuzņemas nekādu atbildību par saturu vai precizitāti, viedokļiem, kas ir izteikti šajās vai citās saitēs, ko piedāvā šādas citas vietnes. Jebkādas saites ievietošana uz šādām vietnēm nenozīmē, ka Nielsen sniedz apstiprinājumu šīm vietnēm vai jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem, kādi tur ir minēti. Nielsen var jebkurā laikā atteikties no šādas saites. Lietošanas noteikumi un privātuma politika, kas ir piemērojama citām šādām vietnēm, var atšķirties no noteikumiem, kas ir piemērojami šai Vietnei. Ja nolemjat piekļūt jebkādas trešās puses vietnei, uz kuru šajā Vietnē ir saite, jūs par to esat pilnībā atbildīgs, un Nielsen nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas no tā, ka jūs izmantojat jebkādu šādu vietni.

Saišu un logotipa politika

Ievietojot Vietnē saites uz jebkuru lapu, jūs ar to piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus. Izņemot to, kā noteikts šajā sadaļā, Nielsen aizliedz vietnes kešdarbi, neatļauta hiperteksta saišu lietošanu vai ievietošanu Vietnē un jebkādu Vietnē pieejamā Satura kadrēšanu. Jūs varat ieiet Vietnē, tikai izmantojot Vietnes mājaslapu vai paredzēto vārtejas lapu. Vārtejas lapa ir jebkura lapa, kas ir pirmā un galvenā lapa, kura kalpo kā būtisks satura daļas sākuma punkts. Saites var būt tikai teksta veidā un uz tām var būt uzrakstīts vienīgi “Nielsen”. Nielsen logotipa attēlus var izmantot tikai tādēļ, lai izveidotu saiti, un tikai ar skaidri izteiktu rakstisku Nielsen atļauju. Jebkādu šādas atļaujas lūgumu vai atļauju pievienoties Vietnei citādi, nekā atļauts iepriekšējā sadaļā, ir jāadresē Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004; tālr.: +1 646 654 5000. Pievienojoties Vietnei, jūs atzīstat un piekrītat, ka, izņemot šeit izklāstīto, visas tiesības uz šajā Vietnē izmantotajām Nielsen preču vai pakalpojumu zīmēm, uz Vietnē esošo Saturu un Vietnes dizainu pieder Nielsen. Jūs nedrīkstat atspoguļot nepareizā gaismā savas attiecības ar Nielsen vai sniegt nepareizus vai maldinošus iespaidus par Nielsen. Nevienu saiti uz Vietni nevar izmantot tādā veidā, kas netieši norāda vai liek domāt, ka Nielsen apstiprina vai atbalsta jūs, jūsu tīmekļa vietni vai jūsu preces un pakalpojumus (visos gadījumos, izņemot kā Nielsen ir atsevišķi ar jums rakstiski vienojies). Nielsen neatbild par saturu, kas parādās jūsu tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat nodrošināt Nielsen tiesisko interešu aizsardzību attiecībā uz jebkādām prasībām pret Nielsen, kas rodas no vai ir pamatots uz jūsu tīmekļa vietni. Nevienā no jūsu tīmekļa vietnes lapām vai jebkādā satura vai materiālu kontekstā nedrīkst parādīties saite(-s), kuru(-as) varētu interpretēt kā apmelojošu, piedauzīgu vai kriminālu vai kura(-as) jebkādā veidā pārkāpj vai atbalsta jebkādu trešo pušu tiesību pārkāpumu. Nielsen saglabā tiesības jebkurā laikā un tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai jūs likvidētu visas vai jebkādu konkrētu saiti uz Vietni no jūsu tīmekļa vietnes. Tā nav licence, bet, ņemot vērā to, ka jūs apņematies ievērot iepriekš minētos noteikumus, Nielsen piekrīt piešķirt „Nielsen” nosaukuma izmantošanu tikai tādam nolūkam, lai izveidotu saiti uz Vietni, kā šeit tālāk atļauts. Izņemot ierobežotu atļauju izmantot “Nielsen” nosaukumu (kā izklāstīts šajā sadaļā), jūs nedrīkstat izmantot nevienu Nielsen preču vai pakalpojumu zīmi nekādam citam mērķim bez skaidri izteiktas rakstiskas Nielsen atļaujas. Nielsen drīkst jebkurā laikā tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem bez iemesla anulēt šeit piešķirto atļauju izmantot „Nielsen” nosaukumu un jūsu tiesības izveidot Vietnē saiti uz jebkurām lapām. Šādā gadījumā pēc pieprasījuma jūs piekrītat uzreiz likvidēt visas saites uz Vietni un pārstāt izmantot „Nielsen” nosaukumu saišu izveidošanas nolūkos. Lai turpmāk izveidotu jebkādas saites uz Vietni, būs nepieciešama skaidri izteikta rakstiska Nielsen atļauja. Nielsen saglabā tiesības jebkurā laikā grozīt šos saišu noteikumus un nosacījumus. Turpinot izmantot saiti ar Vietni, jūs piekrītat ievērot un pakļauties šiem saišu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī citiem tiesiskajiem lietošanas noteikumiem un Vietnes nosacījumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīti.

Dažādi noteikumi

Nielsen drīkst bez brīdinājuma pārskatīt šos Lietošanas noteikumus, jebkurā laikā tos aktualizējot. Vietnes lietošana tagad vai pēc jebkādu izmaiņu vai pārveidojumu nosūtīšanas norāda, ka jūs piekrītat šādām izmaiņām vai pārveidojumiem. Šos Lietošanas noteikumus regulē un tie ir jāinterpretē saskaņā ar Ilinoisas štata un Amerikas Savienoto Valstu likumiem neatkarīgi no likumu pretrunu principiem. Ja kāds no šiem Lietošanas noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek uzskatīta par nodalāmu, un tā neietekmē atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Iespējami pierādījumi par Vietnes izmantošanu nelikumīgos nolūkos tiek nodoti tiesībsargājošajām iestādēm. Šī ir visa vienošanās starp pusēm par Vietnes izmantošanu.

памм счета альпари

хедж фонд это

https://www.best-cooler.reviews/